Powrót
Przedszkole Miejskie nr 25 ul.Mościckiego 21, 43-600 Jaworzno e-mail przedszkole25@jaworzno.edu.pl Przedszkole Ekologiczne - czynne od 5.30 do 17.00

Scenariusz zajęć diagnozujących z zakresu edukacji ekologicznej. Dzieci 6 - letnie

       

     Zajęcia otwarte dla rodziców"

           

Cele ogólne:

 • Opanowanie elementów wiedzy przyrodniczo - ekologicznej
 • Kształtowanie czynnej postawy proekologicznej

         

   Cele szczegółowe:

Dziecko:

 • Śpiewa piosenki o treści ekologicznej
 • Wskazuje na mapie morze, góry, jeziora, rzekę Wisłę
 • Zna warstwy ziemi
 • Wie, jakie są zagrożenia wód, powietrza, lasów i jak im przeciwdziałać
 • Rozpoznaje i nazywa ptaki pozostające na zimę
 • Wie, jak nazywa się legowisko niedźwiedzia
 • Zna pojęcie "kwaśny deszcz" i potrafi je objaśnić
 • Rozumie potrzebę segregacji śmieci
 • Wie, co to jest akcja "Sprzątanie świata", rozumie jej sens
 • Recytuje wiersze o tematyce jesiennej
 • Rozwiązuje zagadki słowne i słuchowe
 • Przedstawia uczucia radości, smutku w sposób niewerbalny
 • Rozpoznaje cyfry 0 - 4 i podstawowe kolory
 • Inscenizuje utwór literacki
 • Wykonuje pracę plastyczną techniką collage

         

   Metody:

 • Słowna
 • Czynna
 • Oglądowa

         

   Formy:

 • Z całą grupą
 • Indywidualna

         

   Pomoce:

Zestaw obrazków do gry, tworzący chodniczek i oznaczony cyframi 0 - 4 w 3 - kolorach (każdy obrazek jest przykryty), medale - czterolistne koniczynki dla każdego uczestnika, worek z cyframi do losowania przez dzieci, odtwarzacz Cd, kaseta z piosenkami: "Pięknie żyć", "Ale plucha…", rekwizyty do inscenizacji, sylweta wróbelka dla każdego dziecka, materiały do wykonania pracy plastycznej: kawałki tkanin, piórka, papier, nożyczki, klej, flamastry

         

   ZAJĘCIE I

Temat:"Chodniczek - wędrowniczek" - gra ekologiczna

 
 1. Wejście do sali z wesołą piosenką na jesienną szarugę, pt. "Ale plucha,,,"

  Powitanie - zabawa integracyjna z elem. pedagogiki zabawy

  "Przywitają się, posyłając uśmiech i machając dłonią wszystkie osoby, które:

  • mają niebieskie oczy
  • kochają przyrodę, itp.

 2. Zaproszenie do gry "Chodniczek - wędrowniczek"
 3. Indywidualne losowanie przez dzieci numeru zadania od 0 do 4 (cyfry w 3-kolorach)

  Odszukanie go na chodniczku

  Odkrycie obrazka i wykonanie polecenia, prezentowanego przez nauczyciela

  Wręczenie odznaczenia (medal - czterolistna koniczynka)

  Propozycje zadań:

        Kolor czerwony:

  0 - Rozwiązanie zagadki słuchowej (głosy ptaków)

        Jak pomagamy ptakom w zimie?

  1 - Ułóż obrazek z części

        Powiedz, jakie przedstawia zagrożenia?

  2 - Wymień, na podstawie ilustracji, z jakich warstw składa się ziemia:

       (skały, glina, piasek, węgiel, sól, gleba)

  3 - Wskaż na mapie Polski, gdzie leżą: morze, góry, najdłuższa rzeka,

       jeziora, stolica

  4 - W- Zaśpiewaj piosenkę ekologiczną


        Kolor niebieski:

  0 -Jaką porę roku przedstawia ilustracja? ( jesień) Powiedz wiersz

       o jesieni

  1 - Co powoduje zanieczyszczenie wód? W jaki sposób Ty oszczędzasz

        wodę? Dlaczego Powiedz, jakie przedstawia zagrożenia?

  2 - Co to jest kwaśny deszcz?

  3 - Co zanieczyszcza powietrze? Jak temu przeciwdziałać?

  4 - Co to jest akcja "Sprzątanie świata"?

  Przez całą zimę słodko śpi. A słodko dlatego, że miód mu się śni. (niedźwiedź)

  Jak nazywa się zimowe legowisko niedźwiedzia? Przegłoskuj wyraz gawra.


        Kolor zielony:

  0 - Przedstaw miną, gestem drzewo "smutne" i "wesołe" Dlaczego drzewo

       jest smutne?

  1 - Rozpoznaj i nazwij ptaki, które przylatują najczęściej do naszych

        karmników.

  Podpisanie ilustracji wyrazami do globalnego czytania.

  2 - Gdzie należy wyrzucać śmieci? Jakie kolory maja pojemniki

       do segregacji śmieci i dlaczego je segregujemy?

  3 - Co zanieczyszcza powietrze? Jak temu przeciwdziałać?

  4 - Co to jest akcja "Sprzątanie świata"?


 4. Zabawa ilustracyjna do piosenki pt. "Pięknie żyć". Zaproszenie gości do wspólnej zabawy
 5. Pasowanie dzieci na "Strażników przyrody"
 6. Dziś ekologia modne słowo.
                     Przyrodę wszyscy chcemy mieć zdrową.
        Jej strażnikami Was ogłaszamy.
         Od dziś przyrodzie przyrzekamy

  1. W lesie będę zachowywał spokój i ciszę...PRZYRZEKAMY
  2. Będę pamiętał o dokarmianiu ptaków...PRZYRZEKAMY
  3. Nie będę niszczył drzew, kwiatów, aby cieszyły innych swoim pięknem... PRZYRZEKAMY
  4. Nie będę śmiecił... PRZYRZEKAMY

           

     ZAJĘCIE II

  Temat: "Wróbelki" - praca techniką collage

  1. Inscenizacja utworu "Śniadanie wróbelków" wg T. Fiutowskiej z użyciem rekwizytów
  2. Zapoznanie z tematem pracy, nawiązanie do przedstawionej inscenizacji, prezentacja materiałów
  3. Praca indywidualna przy stolikach (zachęcenie rodziców do wspólnej pracy z dzieckiem)
  4. Porządkowanie stanowisk pracy
  5. Ocena wytworów własnych oraz prac innych dzieci
  6. Podziękowanie gościom za udział w zajęciu i pożegnanie piosenką:

  "Wszyscy są? - żegnam Was!
  Bo zakończyć już czas.
  Idę ja, idziesz Ty,
  Raz, dwa, trzy!"

  Opracowała:mgr Mirona Nowak